Banner

Castell de Miravet / Cronologia Castell de Miravet / XII - XIII / Els templers / Fonts / Document de donació als templers

Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 7805, ID de l'objecte: 10803

Document de donació als templers

Document de donació als templers

DONACIÓ DEL CASTELL DE MIRAVET A L'ORDE DEL TEMPLE
24 d'agost de 1153

Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, fa donació del castell de Miravet a Pere de la Rovera, mestre del Temple a la Provença i Hispània.
[O]: perdut.
A: Còpia del 1311: ACA, Cancelleria, pergamins de Ramon Berenguer IV, núm. 261.
a: BOFARULL: Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, CODOIN, vol. IV, 1849, pàgs. 208-211, ex. A.
Extret de: Catalunya Romànica. Vol. XXVI, pp. 190-191.

Summe providencie ac discrecionis est id quod a paganis christiani auferunt ita flamiter statuere ut omnis spes illud recuperandi ab eis omnino removentur. Quapropter in Christi nomine ego Raimundus Berengarii Dei gratia barchinonensis comes aragonensiumque princeps ac Tortose et Ilerde marchio providens christiane utilitati et volens castrum de Mirabet quod divina tribuento clemencia maximo laboro capi securis custodibus stabilire libenti animo et spontanea voluntate in remisione peccatorum meorum dono et concedo predictum castrum in manu venerabilis Petri de Roera Provincie et Ispanie magistri domino Deo et sancte Iherosolimitane milicie Templi ac fratribus tam presentibus quam futuris inibi Deo servientibus cum omnibus terminis suis videlicet ultra flumen Iberi in caput de Cannoles ex parte Teviçe Serra sicut aque vertuntur versus Mirabet et vadit ad podios Beçons usque ad terminum Tortose et ex parte in qua castrum situm est dono illis Boneçinem que dividit terminum cum Mora et ex inde protenditur terminus castri Mirabeti de Mora sicut vadit usque ad serram de Aschon de inde sicut vadit ad Nonasp et deinde sicut vadit et ferit ad Favaram et deinde usque ad podim de Calacet et vadit usque ad villar de ARenes sicut aque vertuntur versus rivum de Algars et deinde usque ad terminum de Caselas et de Buzot que sunt de termino de Orta et vadit ferire usque ad terminum Tortose cum omnibus pertinentiis suis et castris et villis videlicet castrum de Algars et castrum de Batea cum terminis sibi pertinentibus et castrum de Corbera et de Gandesa cum sibi pertinentibus et castrum de Pinello et de Resquera similiter cum suis pertinentibus et omnes alios castros et villas que infra predictos terminos continentur vel concluduntur cum omni alio heremo et culto prono et plano cum montibus et collibus planis et vallibus cum aquis et earum ductibus cum viis et semitis cum pratis et pascuis cum nemoribus et saltibus cum herbis et lignis cum terris et lapidibus ut dicti fratres Templi habeant et possideant omnia supradicta et singula iure hereditario ad proprium alodium franchum et liberum integriter et potenter absque ullo alicuius hominis vel femine rectentu perpetuis futurisque temporibus sicut melius ac firmius ad comunem utilitatem omnium fratrem intelligi valeat. quin etiam eodem quoque modo dono et concedo eis in unocoque castello de Mequinensia usque Mirabet unam de melioribus hereditatibus que ibi sunt, videlicet in Miquinencia unam bonam hereditatem et in Flexio aliam et in Atchone aliam et in Carçeia aliam et in Mora aliam et in Teviça aliam. Et iterum dono eis duas jouvatas de terra apud castrum de Marçan franchas et ingenuas. Omnia vero sicut superius scripta sunt dono eis et firmiter laudo pro quinta eorum que ex illis ex donacione mea iure contingit de tota ipsa riparia scilicet de Mequinensia usque ad Benihalet sive ad teminos Tortose prout melius et comodius ad eorum utilitatem atque profectum intelligi potest.
Facta carta VIIII kalendas septembris anno ab incarnatione Domini millessimo CLIII regnique Locovici iunioris XVII.
Sig+num Raimundi, comes. Sig+num Arnaldi Mironis, comitis Palearensis. Sig+num Guillelmi de Castro Veteri. Sig+num Raimundi de Podio Alto. Sig+num Berengarri de Turre Rubea. Sig+num Arnaldi de Lercio. Sig+num Raimundi de Villa de Muls. Sig+num Petri de Podio Alto. Sig+num Berengarii de Mulnels. Sig+num Arberti de Castro Veteri. Sig+num Guillelmi de Castro Veteri, el macip.
Sig+num Poncii, scribe barchinonensis ecclesie, scriptoris comitis barchinonensis, qui hoc scripsit ex mandato domini comitis die annoque prescripto.

TRADUCCIÓ: APF

 És propi de la més alta providència i discreció que allò que els cristians arrabassen als pagans, de tal manera quedi afermat que no els quedi ni la més mínima esperança de recuperar-ho. Per això, en nom de Crist, jo, Ramon Berenguer, comte de Barcelona, príncep d'Aragó i marquès de Tortosa i de Lleida, tenint en compte la utilitat cristiana i desitjant que el castell de Miravet, que amb l'ajuda de la clemència divina amb molt d'esforç he conquerit, estigui assegurat per guardians ferms, de bon grat i amb lliure voluntat, per remissió dels mesu pecats, dono i concedeixo l'esmentat castell amb els seus termes, en mà de Pere de la Rovera, mestre de la Provença i d'Hispània, a Déu, a la santa milícia del Temple de Jerusalem i a tots els seus frares, tant presents com futurs, que hi serveixin Déu. Els seus termes són: a l'altra banda del riu Ebre, en el cim de Banyoles, per la part de Tivissa segueix la serra tal com les aigües vessen vers Miravet i va als puigs Bessons fins al terme de Tortosa; i per la part en la qual és situat el castell, els dono Benissanet, que separa el terme amb el de Móra, i des d'allà el terme del castell de Miravet segueix des de Móra, tal com va, fins a la serra d'Ascó, des d'on continua fins a Nonasp, i va i acaba a Favara, i d'allà fins al puig de Calaceit, i segueix fins al vilar d'Arenys, tal com les aigües vessen vers el riu d'Algars, i d'allà fins al terme de Caseres i de Bot, que són del terme d'Horta, i segueix fins a acabar en el terme de Tortosa amb totes les seves pertinences, castells i viles; ço és, el castell d'Algars i el castell de Batea amb els seus termes i pertinences, i els castells de Corbera i de Gandesa amb totes les seves pertinences, i els castells del Pinell i de Rasquera, semblantment amb totes les seves pertinences, i tots els altres castells i viles que es troben o s'inclouen en ell, amb les terres ermes i de conreu, els terrenys pendents i plans amb les muntanyes, colls, plans i valls amb les aigües i les seves conduccions, amb els camins i senders, amb els prats i pastures, amb els boscos i selves,a mb les herbes i fustes i amb les terres i pedres; tot això els frares del Temple ho tindran i posseiran per dret hereditari, en alou propi, franc i lliure, íntegrament i de manera ferma, sense retencions de ningú, ni d'home ni de dona, perpètuament i en els temps futurs, tal com millor es pugui entendre o interpretar en favor i utilitat de dits frares. També de la mateixa manera, els dono i concedeixo una de les millors propietats en cada un dels castells que hi ha de Mequinensa fins a Miravet, això es, a Mequinensa una bona heretat, a Flix una altra, a Ascó una altra, a Garcia una altra, a Móra una altra i a Tivissa una altra. I endemés els dono dues jovades de terra franques i lliures al castell de Marçà. Totes les coses tal com fins ara s'han escrit els ho dono i loo permanentment per raó de la cinquena part que els competeix per dret de la meva donació en tota la ribera de Mequinensa fins a Benifallet, o els termes de Tortosa, tal com millor i més profitosament es pugui entendre en benefici i utilitat seva.
Es féu aquest document el dia nou de les calendes de setembre de l'any de l'encarnació del Senyor mil cent cinquanta-tres, any dissetè del regnat de Lluís el Jove.
Signatura de Ramon, comte. Signatura d'Arnau Mir, comte de Pallars. Signatura de Guillem de Castellvell. Signatura de Ramon de Pujalt. Signatura de Berenguer de Torroja. Signatura d'Arnau de Llers. Signatura de Ramon de Vilademuls. Signatura de Pere de Pujalt. Signatura de Berenguer de Monells. Signatura d'Albert de Castellvell. Signatura de Guillem de Castellvell, el macip.
Signatura de Ponç, escribà de l'església de Barcelona i escriptor del comte barceloní, que això he escrit per manament del comte eld ia i any abans escrits.

Títol:
Descripció:
Paraules clau:
Use in sitemap:yes
Change frequence:diàriament
Prioritat:

Copyright Departament de Cultura. Agència Catalana del Patrimoni Cultural | http://patrimoni.gencat.cat/